Smluvní podmínky

Česky

Market Lingua s.r.o.
Dohoda o spolupráci

podle sekce 273/1 zákona č. 513/1991 Sb.

 

Článek I. Definice pojmů

1.1. Zákazník: Každý jednotlivec, překladatelská agentura, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který využívá služeb zadavatele.

1.2. Zadavatel: MARKET LINGUA s.r.o. se všemi svými mateřskými a dceřinými společnostmi, pobočkami, úředními osobami a zaměstnanci.

1.3. Dodavatel: Každý jednotlivec, překladatelská agentura, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který poskytuje služby zadavateli v souladu s požadavky nákupní objednávky určené zadavatelem.

1.4. Objednávka: Žádost o služby zaslaná zákazníkem zadavateli a vzájemně potvrzená zákazníkem a zadavatelem.

1.5. Smluvní strany tohoto nařízení jsou zákazník a zadavatel.

 

Článek II. Předmět

2.1. Předmětem smlouvy je poskytování překladů, tlumočení, lokalizace a souvisejících služeb zadavatelem zákazníkovi podle specifikací objednávky potvrzené zákazníkem.

 

Článek III. Přijetí objednávky

3.1. Smlouva mezi zákazníkem a zadavatelem vzniká na základě objednávky zadané zákazníkem, poskytnuté zadavateli a v jakékoliv formě nebo prostřednictvím jakéhokoliv média a potvrzené zadavatelem zákazníkovi.

3.2. Všechna relevantní dokumentace, obrázky, návrhy, náčrty, skripty, animace, kódy, pokyny a další vlastnické a důvěrné informace poskytnuté nebo vyměňované mezi zákazníkem a zadavatelem v jakékoliv formě nebo prostřednictvím jakéhokoliv média tvoří technické specifikace nákupní objednávky (dále jen objednávka).

3.3. Pokud zadavatel potvrdí objednávku, kterou obdržel od zákazníka, prostřednictvím jakéhokoliv média, specifikace uvedené v objednávce se považují za vzájemně schválené smluvními stranami a jsou platná pro smluvní vztah mezi těmito smluvními stranami.

3.4. Smlouva mezi zákazníkem a zadavatelem může také vzniknout, pokud zákazník přijme od zadavatele protinabídku na změnu podmínek v objednávce. V tomto případě se smluvní vztah řídí nejaktuálnějšími dohodnutými podmínkami.

3.5. Ujednané podmínky smluvního vztahu mohou být změněny nebo zrušeny pouze na základě výslovné dohody provedené a odsouhlasené smluvními stranami písemně prostřednictvím jakýchkoliv prostředků elektronické komunikace.

3.6. Zadáním a potvrzením objednávky pro zadavatele, se zákazník zavazuje přijmout zcela dokončenou zakázku od zadavatele a zaplatit zadavateli v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

3.7. Zadavatel se zavazuje zpracovat oboustranně potvrzenou objednávku podle určených specifikací a v dohodnuté lhůtě a doručit ji dohodnutým způsobem.

 

Článek IV. Provedení objednávky

Účel

4.1. Zákazník je povinen informovat zadavatele o účelu, pro který bude výsledek zakázky použit, například jako vnitřní dokument, jako obchodní návrh, pro potřeby široké veřejnosti, pro účely reklamy, atd. Pokud zadavatel není informován o účelu zakázky, veškeré případné následné stížnosti založené na důvodech, ze kterých vyplývají, nebudou přijaty. Text překladu určeného pro komerční tisk (publikaci) vyžaduje předtiskovou revizi, stejně jako korekturu finálního komplexního designu (comp) odesílaného do tisku.

4.2. Objednávky tlumočnických služeb musí obsahovat popis události a stanovovat specifické požadavky objednávky, jako jsou zdrojové a cílové jazyky, účel, nastavení, lokaci, dopravu, ubytování, úbor, vybavení, terminologii, materiály a další příslušné informace potřebné pro řádné plnění zakázky zadavatelem.

Terminologie

4.3. Zahrnuje-li zdrojový text překladu nebo předmět tlumočení technickou nebo speciální terminologii, žargon nebo zkratky, je zákazník povinen poskytnout zadavateli seznam příslušné terminologie, podpůrné materiály nebo kontakt na kvalifikovanou osobu pro objasnění odborné terminologie. Pokud zákazník není schopen takto učinit, veškeré následné stížnosti ohledně této terminologie směřované od zákazníka k zadavateli nebudou platné.

Dodací lhůta

4.4. Zákazník se zavazuje zadavateli potvrdit, prostřednictvím jakéhokoliv média, přijetí vyhotovené zakázky nebo zaslat zadavateli příslušné oznámení, pokud zakázka nebyla zadavatelem dodána ve stanovené lhůtě.

4.5. Pokud zadavatel dodal zákazníkovi objednanou zakázku ve stanovené lhůtě a odpovídajícím způsobem, ale neobdržel od zákazníka potvrzení o přijetí vyhotovené zakázky do 24 hodin od vypršení lhůty dodání této zakázky, je zakázka považována za řádně a včas dodanou zákazníkovi.

4.6. Pokud během plnění zakázky zadavatel zjistí, že dokončení zakázky, bude trvat déle, než se očekávalo, je zadavatel povinen o této skutečnosti neprodleně uvědomit zákazníka.

4.7. Zadavatel nese zodpovědnost až v celkové výši ceny zakázky, za veškerá penále, pokuty za pozdní dodání nebo slevy, které mohou být uvaleny na zadavatele zákazníkem, pokud zadavatel není schopen dodržet stanovenou lhůtu dodání oboustranně potvrzené zakázky.

Zrušení

4.8. Zákazník může zrušit objednávku prostřednictvím písemného oznámení zadavateli prostřednictvím jakéhokoliv média. V tomto případě je zákazník povinen uhradit zadavateli kompenzaci v hodnotě odpovídající rozsahu vyhotovení zakázky zadavatelem k momentu obdržení uvědomění o zrušení zakázky zákazníkem.

4.9. Pokud zadavatel zjistí, že objednávku nelze dokončit v souladu s určenými podmínkami zakázky, je povinen neprodleně informovat zákazníka s cílem nalézt vhodné řešení.

Reklamace

4.10. Zákazník má narok nepřijmout zakázku dodanou zadavatelem, pokud kvalita vyhotovení zakázky není dostatečná, nebo provedení neodpovídá zadaným specifikacím zakázky.

4.11. Všechny stížnosti musí být podány písemně prostřednictvím jakéhokoliv média. Text stížnosti musí co nejpodrobněji popisovat předmět a důvody stížnosti.

4.12. Pokud zadavatel uzná, že je zákazníkova stížnost oprávněná, je povinen přezkoumat a přepracovat zakázku na vlastní náklady.

4.13. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor, smluvní strany se zavazují urovnat jej mimosoudně na základě znaleckého posudku provedeného nezávislým rozhodcem, vybraným ze seznamu soudních překladatelů, poskytnutého soudem za souhlasu smluvních stran.

4.14. Výška slevy, která bude uplatněna, je závislá na výsledku znaleckého posudku.

4.15. Zákazník a zadavatel jsou oba povinni uhradit stejnou částku jako zálohu za pořízení znaleckého posudku. Konečné vyrovnání bude provedeno následovně na základě výsledku znaleckého posudku.

4.16. Zadavatel je zodpovědný za možné škody způsobené chybami v dokončení zakázky až do celkové výše ceny objednávky.

Výpovědní lhůta

4.17. Veškeré reklamace týkající se chyb v doručené zakázce musí být provedeny bezodkladně po doručení zakázky.

 

Článek V. Podmínky plateb

Celková hodnota zakázky

5.1. Celková hodnota zakázky se vypočítá vynásobením skutečného počtu jednotek sazbou zadavatele, kterou určuje platný ceník služeb zadavatele.

5.2. Celková cena objednávky je uváděna bez DPH. DPH se uplatňuje ke hrubé celkové částce uvedené na faktuře zadavatele.

5.3. Jednotky objednávky mohou být uvedeny ve slovech, normostranách, hodinách, dnech nebo jiných jednotkách, určených specifikacemi zakázky.

5.4. Pokud jsou zdrojové soubory zakázky editovatelné a jsou překládány prostřednictvím počítačových programů pro asistovaný překlad (CAT), celková cena objednávky se vypočítá vynásobením skutečného počtu slov ve zdrojových souborech sazbou zadavatele za slovo.

5.5. Pokud zdrojové soubory zakázky nejsou editovatelné nebo nejsou překládány prostřednictvím nástrojů CAT, celková cena objednávky se vypočítá vynásobením skutečného počtu slov nebo normostran ve zdrojových souborech sazbou zadavatele za jednotku. 

5.6. Skutečný počet slov v editovatelných zdrojových souborech přeložených pomocí nástrojů CAT se vypočítá na základě provedené analýzy souborů, a to vydělením odhadovaného celkového objemu objednávky sazbou za slovo, kterou si účtuje zadavatel.

5.7. Skutečný počet slov v needitovatelných zdrojových souborech nebo souborech, které nejsou přeloženy prostřednictvím nástrojů CAT, se rovná celkovému počtu slov v přeložených cílových souborech nebo celkovému počtu normostran vypočítanému vydělením celkového počtu symbolů s mezerami číslicí 1800 nebo vydělením celkového počtu všech slov číslicí 250.

Platba

5.8. Zadavatel je povinen buď po dokončení objednávky, nebo na konci každého kalendářního měsíce poskytnout zákazníkovi fakturu za služby poskytnuté zadavatelem zákazníkovi. Faktura je splatná k datu určenému dohodou se zákazníkem, obvykle do 20 dnů ode dne doručení faktury zákazníkovi. Zákazník si uchovává právo požadovat původní papírovou verzi faktury podepsanou zadavatelem.

5.9. Zákazník se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s převodem finančních prostředků zadavateli na základě faktury zadavateli, v rozsahu požadovaném finanční institucí, která převod zajišťuje.

 

Článek VI. Autorská práva a důvěrnost informací

Autorská práva

6.1. Zadavatel ani dodavatel nejsou odpovědni za jakékoli porušení autorských práv vyplývajících z plnění objednávky.

Důvěrnost informací. Definice

6.2. Jak je zde uvedeno, rozumí se pod pojmem "Důvěrné informace" veškeré neveřejné informace, které zákazník pro zadavatele označí jako důvěrné, nebo které by za okolností vyplývajících z důvěrnosti měly být zadavatelem považovány za důvěrné. Za „důvěrné informace" jsou považovány bez omezení:

Veškeré informace, které byly poskytnuty zákazníkem zadavateli v jakékoliv podobě (ať už ústní, grafické, písemné, elektronické, strojové nebo tištěné), které jsou označeny v době zveřejnění jako důvěrné nebo jiným podobným termínem, včetně a bez omezení dokumentů určených k překladu, slovníčků, překladové paměti, patentů, obchodních tajemství a obchodních informací, technik, kreseb, know-how, procesů, vybavení, software, specifikací a technických informací, finančních informací a všech ostatních informací, které zákazník poskytuje zadavateli.

Informace nepodléhající ustanovením o důvěrnosti

6.3. Následující informace nepodléhají výše uvedeným ustanovením o důvěrnosti: (i) informace, které byly zadavateli prokazatelně k dispozici již před jejich poskytnutím zákazníkem; (ii) informace, které jsou veřejně dostupné v okamžiku přijetí objednávky zadavatelem; (iii) informace, které byly zadavatelem zákonným způsobem získány od třetí strany a nepodléhající obdobným ustanovením o důvěrnosti; nebo (iv) informace, které byly nezávisle vyvinuty zadavatelem.

Povinnosti mlčenlivosti

6.4. Zadavatel smí použít důvěrné informace jen v rámci své spolupráce se zákazníkem a za žádných okolností jich nesmí využít k žádnému jinému účelu. Zadavatel uplatní k důvěrným informacím zákazníka stejná opatření, jakých používá k ochraně svých vlastních důvěrných informací, která však v žádném případě nesmí být menší, než přiměřeně rozumná opatření. Bez omezení výše uvedeného, zadavatel souhlasí, že bude držet v tajnosti a chránit důvěrnost veškerých důvěrných informací po celou dobu jak je zde uvedeno: (i) nezveřejní žádné důvěrné informace, nebo skutečnost, že je obdržel, žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu zákazníka; (ii) neposkytne důvěrné informace žádným zaměstnancům, kteří nemají potřebu těmito důvěrnými informacemi disponovat; (iii) zajistí, že ti zaměstnanci, kteří potřebují těmito důvěrnými informacemi disponovat, byli informováni o svých povinnostech týkajících se mlčenlivosti a důvěrných informací a souhlasí s dodržováním těchto povinností. Zadavatel okamžitě zákazníkovi oznámí, pokud má důvod se domnívat, že jakékoliv důvěrné informace byly použity v rozporu se zde uvedenými ustanoveními.

Navrácení materiálů

6.5. Na základě písemné žádosti zákazníka nebo při ukončení platnosti této dohody, zadavatel souhlasí neprodleně navrátit zákazníkovi jakékoli materiály nebo dokumenty, ať už poskytnuté zákazníkem nebo ne, obsahující důvěrné informace spolu se všemi jejich kopiemi vyrobenými zadavatelem, nebo zničit tato data a poskytnout zákazníkovi certifikovaný dokument, potvrzující, že tato data byla zničena, v případě požadavku od zákazníka.

Ukončení

6.6. Povinnosti vyplývající z tohoto nařízení týkající se důvěrnosti a využívání informací a nápadů zůstávají v platnosti po dobu jednoho (1) roku od ukončení platnosti této dohody.

 

Článek VII. Platnost

7.1. Tato dohoda bude platná po dobu jednoho kalendářního roku ode dne podpisu této dohody uvedeného níže.

7.2. Tato dohoda se automaticky obnovuje na další období jednoho roku, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak nebo zcela neukončí tuto dohodu. 

 

Článek VIII. Neovlivnitelné okolnosti, ukončení a konkurence

8.1. Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody způsobené zákazníkovi neplněním této dohody z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zadavatel nemohl zabránit.

8.2. Smluvní strana, která se rozhodne odstoupit od plnění této dohody je povinna o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu a to písemně jakýmikoliv prostředky elektronické komunikace.

8.3. Zadavatel je povinen řídit se profesní etikou a vyvarovat se vytváření střetu zájmů během své spolupráce se zákazníkem.

 

Článek IX. Zpracování osobních údajů

9.1. Zákazník bere na vědomí, že uzavřením této smlouvy vzniká zadavatelovi zákonné oprávnění pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy nebo zadání a zpracování objednávek. Základem pro toto zákonné oprávnění je ustanovení článku 6 odstavce 1 písmene b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů.

9.2. Ve smyslu tohoto nařízení a zákona zadavatel přijal příslušná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů a práv zákazníka. Na žádost zákazníka, zadavatel poskytne zákazníkovi detailní informace o zpracovávání osobních údajů zákazníka.

Článek X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany se tímto dohodly využívat prostředků elektronické komunikace pro účely zadávání, potvrzování a doručování zakázek, jakož i poskytování faktur, zpráv, reklamací, upozornění, prohlášení, žádostí, oznámení a všech ostatních souvisejících informací.

10.2. Záležitosti, které nejsou stanoveny touto smlouvou, se řídí odpovídajícími platnými právními předpisy České republiky.

10.3. Pokud jsou některá ustanovení této smlouvy soudem příslušné jurisdikce uznána být v rozporu se zákonem, pak se tato ustanovení upraví v mezích zákona tak, aby v rámci možností co nejpřesněji odpovídala záměrům smluvních stran, zatímco ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

10.4. V případě, že společnost MARKET LINGUA s.r.o. není schopna praktikovat nebo trvat na plnění jakéhokoli bodu nebo ustanovení této dohody, neznamená to zrušení tohoto bodu nebo ustanovení, pokud k tomu společnost MARKET LINGUA s.r.o. neposkytne svůj písemný souhlas.

10.5. Anglická verze této smlouvy nahrazuje všechny ostatní jazykové verze.

Přehled klíčových projektů

CZE > UKR 79395 words Metodika identifikace analýzy a hodnocení rizik BOZP
CZE > UKR 34800 words Příručka pro školení zaměstnanců vedoucími zaměstnanci
CZE > UKR 21647 words Jádrování a křídlování lan
CZE > UKR 21325 words Pozitronová emisní tomografie
CZE > UKR 16625 words Průvodce pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem pro Základní školy
CZE > UKR 15458 words Provozní řád shromaždiště odpadů materiálu k recyklaci a zpětného odběru
CZE > UKR 12716 words Akt o škodě

CZE > UKR 105325 words Překlady - Mladý zdravotník
CZE > UKR 33423 words Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CZE > UKR 14691 words Příprava a výroba kabelů
CZE > UKR 14669 words Zkoušky z češtiny
CZE > UKR 14529 words Výrobní návodka elektrospotřebičů
CZE > UKR 14312 words Svařování středového sloupu
CZE > UKR 13973 words Lisovna - Obsluha vulkanizačních lisů
CZE > UKR 12941 words Návody k obsluze montážních linek
CZE > UKR 11626 words Electronic Machinary Manufacturing Process Standards

CZE > RUS 20817 words Prevence nehod způsobených neočekávanými pohyby nebo různými druhy uvolněné energie v nebezpečných zónách stroje nebo zařízení.
CZE > RUS 11436 words Technická specifikace vodovodních baterie
CZE > RUS 11225 words Sociální zabezpečení a služby pro cizince
CZE > RUS 9495 words Webové stránky hotelu
CZE > RUS 7366 words Vstupní školení BOZP PO
CZE > RUS 7249 words Inovace v oblasti diagnostiky, systémů, automatického vedení vozidel
CZE > RUS 6269 words Výrobní návodka
CZE > RUS 5600 words Doklady k certifikatu
CZE > RUS 5550 words Dotazník pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců
CZE > RUS 5497 words Technická specifikace zařízení určené pro zkoušení leteckých kol metodou vířivých proudů

ENG > RUS 41897 words Redundant I/O System Specifications
ENG > RUS 24731 words Due Diligence Report
ENG > RUS 14700 words Waiver of Branding and Marking Requirements
ENG > RUS 10625 words Quarterly Credit Industry Report
ENG > RUS 9362 words CEO Event 2020 Profiles and Policy
ENG > RUS 8937 words Farming Machinery Manufacturer - Promotional Movie
ENG > RUS 5688 words HVAC Equipment Specifications
ENG > RUS 5627 words Aircraft Engine Operations Best Practices

ENG > RUS 67211 words – Voltage Regulator Relay for Voltage Control & Transformer Monitoring - User guidance, Installation and Commissioning
ENG > RUS 49746 words – Fluid sampling and control systems application guide
ENG > RUS 41281 words – Document Management in the Cloud
ENG > RUS 38132 words – Nitric Acid Production Plant Operation Manual
ENG > RUS 30750 words – Bank capital adequacy in relation to its risk profile assessment
ENG > RUS 29266 words – Nitric Acid Production Plant Commissioning Manual

CZE > RUS 19070 words - Provozné bezpečnostní přepisy chemické vyroby
CZE > RUS 15500 words - Všeobecné obchodní podmínky elektronického mýtného a dálničních poplatků
CZE > RUS 12875 words - KNIHA STANDARDŮ: Klíčové hodnoty společnosti, Zdraví a bezpečnost
CZE > RUS 10800 words - Letiště - lokalizace webovýc stránek
CZE > RUS 10000 words - Denní úklid a údržba licích strojů a forem
CZE > RUS 9650 words - Metodologie: Sběr farmakovigilančních dat
CZE > RUS 9338 words - Typový návrh odpočívek na dálnicích

ENG RUS 31600 words - Probes / Vaporizers Start-Up, Operation And Maintenance Manual
ENG RUS 30206 words - Nutric Acid Production Plant: Steel Structures Standars
ENG RUS 29763 words - Nutric Acid Production Plant: General Specifcations: Earth works, Construction Works
ENG RUS 27500 words - Turbine Installation, Operation, Maintenance Manual
ENG RUS 27363 words - Nutric Acid Production Plant: Main Hazard and Operability Analysis
ENG RUS 25637 words - Nitric Acid Production Plant: Electrical Equipment, Switchgears, Power systems

CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 27050 words - Polohovatelné nemocniční lůžko specifikace
CZE RUS 21850 words - Sociální Problematika / Domácí Násilí
CZE RUS 9625 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 8581 words - Zdravotní pojištění cizinců
CZE RUS 8350 words - Návod na použití a technický popis aktivního antidekubitního systému
CZE RUS 5666 words - Návod k instalace zařízení
CZE RUS 5550 words - Aprobační zkouška

ENG -> RUS    11403    words    -    Ammonia and Urea Plant - Preliminary Operating Instructions
ENG -> RUS    11395    words    -    Основные условия продажи доли в компании
ENG -> RUS    7992    words    -    Результаты встречи и подписание договора
ENG -> RUS    7972    words    -    Acceptance Agreement
ENG -> RUS    7767    words    -    Operating instructions of an electric actuator “Heavy Duty”
ENG -> RUS    7684    words    -    Amonia plant design specifications

CZE -> RUS 10893 words - ZNALECKÝ POSUDEK Stanovení hodnoty nehmotných aktiv
CZE -> RUS 9756 words - Manual pro odborníky systému topení
CZE -> RUS 6797 words - Dodávky komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský a farmaceutický tyrh
CZE -> RUS 6644 words - Popis stolního polohovadla s výškou pracovní deskou 
CZE -> RUS 6250 words - Návod na montáž a údržbu zařízení
CZE -> RUS 5872 words - Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců

CZE -> ENG 7508 words - Najemni smlouva
CZE -> ENG 2296 words - Recovery deduplication storage solution
    
    
CZE -> RUS 21879 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 18410 words - Molekulárně-genetické vyšetření
CZE -> RUS 14216 words - Client console and billing modes
CZE -> RUS 12625 words - Web časopis
CZE -> RUS 11630 words - Promotional materials for a hospital
CZE -> RUS 8511 words - Z historie budov mesta
CZE -> RUS 7983 words - Promotional materials for a hospital

Máme zkušenosti s překlady pro následující společností:

Firmy

O nás

Již od roku 2002 se specializujeme na špičkové překladové, tlumočnické a lokalizační projekty se zárukou terminologické jednotnosti, dodržení termínu dodání a formátování dokumentů, a to vše za velmi výhodné ceny.

Usilujeme o navázání stálé spolupráce s každým zákazníkem, abychom si osvojili jeho terminologii a byli schopni zajistit co nejkvalitnější provedení překladových, tlumočnických a lokalizačních projektů.